TERMIN 13./17.04.2017.- VENECIJA-USKRS

28.04./02.05.2017.

1.dan 13.04.2017. Polazak u 20,00 h (parking stara pijaca) iz Zrenjanina.Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti.

2.dan 14.04.2017 Dolazak u Punta Sabione-u luku.Ukrcavanje na brod i odlazak za Veneciju.Razgledanje znamenitosi-pešačka tura u pratnji vodiča:Trg Svetog Marka,Duždeva palata,kanal Grande,most Uzdaha,most Rialto…..Slobodno vreme do povratka u luku. Ukrcavanje na brod i odlazak u Lido di Jesolo.Smeštaj u hotel.Noćenje.

3.dan 15.04.2017 DORUČAK.Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak za Veronu i Padovu. Po dolasku u Veronu obilazak „grada ljubavi“:Trg Bra,Arena,Municipio,trgovačka ulica,Trg Erbe,terasa Romeai Julije,Lavlja vrata…Kraćre slobodno vreme a potom polazak za Padovu.Po dolasku razgledanje i obilazak grada:crkva Svetog Antona,trg Prato,Univerzitet,Trg Dela Erbe i Fruti.Nakon toga povrata u hotel u Lido di Jesolo.Noćenje.

4.dan 16.04.2017 DORUČAK.Odjavljivanje iz hotela i polazak za Trst.Grad i luka,sudbonosno vezanog za istoriju Srba.Pešačka tura oko Ponte Rosa sa Srpskom pravoslavnom crkvom Svetog Spiridona,Gopčevića palata,kućom Jova Kurovića….Slobodno popodne za individualni program.U dogovoreno vreme polazak ka Srbiji.Kraća usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti…..

5.dan 17.04.2017 Dolazak u Zrenjanin u ranim jutarnjim satima u zavisnosti od uslova na putu i zadržavanjima na graničnim prelazima.

CENA ARANŽMANA : 113 €

Aranžman obuhvata;-prevoz turističkim autobusom(prosečne udobnosti) sa DVD,AC,mikrofon

-smeštaj u hiotelu sa 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom(pojačani doručak slatko/slani)u 1/2 ,1/2+1

-obilazak lokaliteta po programu

-usluge licenciranog turističkog vodiča

-troškovi organizacije putovanja

Cena aranžmana ne obuhvata;

-polisu medjunarodnog zdravstvenog osiguranja-mogućnost pribavljanja u agenciji 520,00/do 70 god./ 1,040,00-preko 70 god.

-fakaultativne izlete:brodska karta P.Sabioni-Venecija-P.Sabioni odrasli 15€/ 10€ za decu do 10 godina

-fakultativni izlet za Veronu i Padovu -odrasli 20 €/15 € za decu do 10 godina

-Obaveznu gradsku komunalnu taksu,koja se plaća na recepciji hotela u iznosu od 1,80€ po danu i osobi za hotele sa 3*

-doplata za 1/1 sobu ( rezervacija 1/1 soba moguća je samo na upit uz doplatu .

-Popusti za decu na UPIT!!!

USLOVI PLAĆANAJA:Celokupan iznos se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu AIK banke na dan uplate i to:

-30% prilikom rezervacie a ostatak u 5 jednakih mesečnih rata deponovanim čekovima zaključno sa 15 junom 2017.

-platnim karticama DINA,VISA…..

-uplatom celokupnog iznos po ispostavljenom predračunu u roku od dva dana od dana fakturisanja

OPŠTE NAPOMENE (SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA) NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA: U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09 h. Svaka smeštajna jedinica ima tuš/WC (ako u programu putovanje nije drugačije navedeno). Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opisi i fotografije smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih jedinica, organizator ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata; bez mogućnosti uticaja organizatora. U smeštajnim jedinicama treći i četvrti ležaj su po pravilu pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja na to nema uticaja. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. Dostupnost neki od dopunskih sadržaja zavisi isključivo od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, WiFi…) i po pravilu se doplaćaju. Korišćenje interneta je predvidjeno na recepciji i brzina je nezadovoljavajuća zahtevnijim korisnicima. Ako drugačije nije navedeno način usluživanja obroka je kontinentalni NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA I USLUGA: Fakultativni izleti i usluge nisu obavezni deo programa. Realizacija istih zavisi od broja prijavljenih putnika (ako drugačije nije navedeno- minimum 30). Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije… Termini fakultativnih izleta i usluga su promenljivi i zavise od objektivnih okolnosti: slobodnih termina po lokalitetima, slobodnih termina vodiča, mogućnosti prevoza, vremenskih uslova…. Organizator ne garantuje realizaciju fakultativnih izleta. Fakultativni izleti i usluge plaćaju se inopartneru na licu mesta, u efektivi i po cenama iskazanim u pisanom programu organizatora.OSTALE NAPOMENE: Putnici su u obavezi da se 2 dana pre početka putovanja obaveste o tačnom vremenu i mestu polaska. Na mesto polaska dolazi se 30 minuta ranije.Kod autobuskih aranžmana prevoz se vrši visokopodnim, spratnim autobusima sa klimatizacijom i audio opremom. Pauze radi usputnog odmora su predviđene na oko 3-4, sata vožnje; na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu, „Zakona o bezbednosti saobraćaja“ i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Raspored sedenja u autobusu određuje se u zavisnosti od rezetrvacije i uplate aranžmana, s tim da će se u spratnom autobusu sedišta računati počev od prvih sedišta u prizemlju. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, uslova na putu i graničnim prelazima…).Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem organizator ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja organizatora, istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. promena radnog vremena lokaliteta, muzeja, prodavnica i šoping centra, gužve na granicama, gužve u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, praznika, velikih hepeninga…). Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred. Popusti za rane rezervacije, last minute, akcijski popusti važe samo za ograničeni broj mesta. Organizator zadržava pravo ukidanja ovih popusta u bilo kom trenutku. Prilikom računanja popusta cena po osobi/danu se zaokružuje na prvi veći ceo broj. Ako u programu putovanja nije drugačije navedeno način plaćanja je u celosti najkasnije 3 nedelje pre polaska Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja, prema važećim propisima. Sva vremena u programima putovanja data su po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se sami informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno pribave potrebne uslove i isprave. Putnici sa pasošima RS koje je izdala Koordinaciona uprava u Beogradu podležu viznom režimu, prema važećim propisima. Viziranje je individualno, prema uslovima Ambasade zemlje u koju se putuje. Organizator može posredovati samo u savetodavnom svojstvu i izdavanjem traženih dokumenata putniku, vezanih za realizaciju putovanja (ugovor, vaučer, potvrdu hotela). Organizator ne snosi odgovornost u slučaju nedobijanja vize. Preporuka je da se putnici pre polaska informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji ( www.europa.rs) ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak u stranu zemlju. Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE). Ukoliko u programu putovanja drugačije nije navedeno, aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

ZA OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA ,,MINOS TRAVEL,,

Organizator MINOS TRAVEL poseduje garanciju putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete kao i br .228772 osigutravajuće kompanije Milenijum osiguranje.Garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbedjuju 1)troškovi nužnog smeštaja,ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji i inostranstvu,u mesto polaska;2)potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora oturističkom putovanju,koje organizator putovanja nije realizovano;3)potraživanja uplaćenih sredstava putnika,u slučaju otkaza putovanja od strane putnika,u skladu sa opštim uslovima putovanja4)potraživanja razlike izmedju uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju isredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenim programom putovanja.Garancijom putovanja radi naknade štete se obezbedjuje naknada štete koja je prouzrokovana putniku neispunjenjem,delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja,koje su odredjene opštim uslovima i programom putovanja i to naknada:1)za potraživanjauplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovopra o turističkom putovanju,koje organizator putovanja nije realizovao;2)za potraživanja razlike izmedjuuplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i stredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.Period pokrića garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja,odnosno do povratka putnika na ugovoreno odredište.Garancija putovanja aktivira se u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja pisanim putem

ili telegramom:Milenijum osiguranje a.d.o.34000 Kragujevac,Miloja Pavlovića 10,lok.5 ili na telefon 011/4407700 ili na e:mail:office@milenijum-osiguranje.rs

Potrebno je da putnik navede broj ugovora i mesto putovanja,imena putnika,adresu ili broj telefonapreko kojih ihosiguravač može kontaktirati kao i sve podatke i dokaze koji su potrebni za utvrdjivanjeuzroka,obima i visine štete.Potpisivanjem ugovora o putovanju,putnik potvrdjuje da su mu uručeni posebni uslovi_MILENIJUMOSIGURANJE kao i potvrda o garanciji putovanja sa rednim brojem ugovora o putovanju,da isteu celosti prihvata.Potvrda se izdaje svim licima koja su naznačena u ovom ugovoru o putovanju,u kom slučaju svaki putnik ostvaruje puno pravo,bez ikakvih uslova ili ograničenja

ZA UZAJAMNO POVERENJE “M I N O S T R A V E L”

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *