TOSKANA

MONTEKATINI-PIZA-SIJENA-PADOVA

SVI IZLETI SU UKLJUČENI U CENU

21/24 MAJ 2020.

1.DAN 21.05.2020.ZRENJANIN   Polazak oko 17,00-17,30h.Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju, sa usputnim kraćim zadržavanjima radi odmora i graničnih procedura.Putovanje prema Pizi.

2.DAN 22.05.2020. PIZA-MONTEKATINI  Po dolasku u Pizu,razgledanje grada:POLJE ČUDA(Krstionica,Duomo,krivi toranj..) Nakon razgledanja,slobodno vreme do polaska u Montekatini.Dolazak u hotel.Smeštaj.Noćenje.

3.DAN 23.05.2020. MONTEKATINI-SIJENA  Doručak.Nakon doručka odlazak na celodnevni izlet u jedan od najlepših gradova       Toskane -SIJENU.Grad smešten u tipično toskanskom  predelu. Sijena,idealna za ljubitelje vina i prirode ,je grad sa očuvanim starim srednjevekovnim jezgrom, sa ogromnim kulturnim nasledjem…Po dolasku u grad -obilazak:Gradska kuća,Katedrala u Sijeni,centralni trg(Piazza Campo)gde se održavaju kostimirane trke konja(„palio“),Santa Maria dela Scala,prva bolnica u Evropi,Crkva Sv.Domenika,u kojoj se nalazi glava i palac Sv.Katarine-zaštitnice Italije.Po završetu obilaska, slobodno vreme za šetnju i uživanje u lepotama ovog toskanskog grada.Po dogovoru,skup grupe i povratak  u hotel u Montekatiniju.Slobodno vreme u Montekatiniju. Noćenje.

4.DAN 24.05.2020. MONTEKATINI-PADOVA  Doručak.Napuštanje hotela i polazak u Padovu.Po dolasku razgledanje grada, Trg Prato dela Vale jedan je od najvećih trgova u Italiji, Bazilike Svetog Antonija u kojoj se nalazi njegov grob i mnogobrojni Donatelovi radovi, glavna katedrala(Duomo Deglo Skrovegni),botanički vrt. Slobodno vreme  do polaska  za Srbiju.Putovanje preko Slovenije i Hrvatske sa usputnim kraćim zadržavanjima radi odmora i raničnih procedura.Dolazak u kasnim večernjim satima ili…

5.DAN 25.05.2020.ZRENJANIN   … u ranim jutarnjim satima. Kraj programa

CENA ARANŽMANA………………   145 €

(plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate)

Aranžman obuhvata:

-prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji(DVD,mikrofon,AC..)

-smeštaj u hotelu 3* u Montekatiniju(lokalna kategorizacija) u 1/2 i 1/2+1 sobama (treći pomoćni ležaj manjih dimenzija,isključivo na upit)na bazi 2 noćenje sa doručkom(doručak skromni, kontinentalni slano -slatki)

-razgledanje i obilasci prema programu(Piza,Sijena,Padova)

-usluge licenciranog turističkog vodiča tokom putovanja

-troškove organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:

-putno zdravstveno osiguranje je neophodno za ulazak u zemlje EU(može se pribaviti u agenciji,cca  480,00 do 70 godina starosti)

-individualne nepomenute troškove

-boravišnu taksu, po odluci grada Montekatinija za hotele sa 3* ui visini od 1 € po osobi i noći(plaćanje lično na recepciji hotela)

 PLAĆANJE :
-30% prilikom prijave,ostatak 15 dana pred put
-30% prilikom prijave ,ostatak  u ratama deponovanjem čekova do 15.06.2020.
-platnim karticama

NAPOMENA:U koliko u programu postoje fakultativni izleti,oni nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.(min 25 30 putnika) Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije… Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.

OPIS SMEŠTAJA OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA

Hotel3* Nalazi se u poznatom letovalištu Montekatini .).Svi hoteli imaju  aperitiv bar, restoran. Sobe su u 1/2 i 1/2 +1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit) sa TWC, TV… Doručak je kontinentalni – skroman, slatko – slani.

Minuimum 5 dana pred put biće poznato ime hotela.

Doplata za 1/1 sobu  iznosi 30 € i radi se isključivo na upit.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 45 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE PET DANA PRE POČETKA   PUTOVANJA AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU   PUTOVANJA ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU

VAŽNO: Zbog saobraćajnih propisa u Montekatiniju,ne postoji mogućnost prilaska autobusa samom hotelu.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE MINOS TRAVEL  ZRENJANIN

POSEBNE NAPOMENE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA

POSEBNE NAPOMENE

 • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
 • Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati.
 • Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
 • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4h vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
 • Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 5 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet…). Savetujemo da se i sami više informišete o istima putem interneta, na društvenim mrežama i specijalizovanim portalima koji pružaju tu vrstu pomoći putnicima poput www.tripadvisor.com, www.booking.com…
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
 • Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.


ZA UZAJAMNO POVERENJE „MINOS TRAVEL“ ZRENJANIN

Naši prijatelji i partneri

Yuta
Yuta
Yuta garancija
Amadeus

Da li volite da putujete?

Ukoliko da želite da stvorite život pun nezaboravnih uspomena i avanture za prepričavanje, tu smo da vam pomognemo i budemo vaš sigurni saputnik na svakom koraku.
Pon - Pet 08h-19h
Subota 8h-14h